Instalace hybridní baterie

Instalace hybridní baterie

1. Instalační program a metody

1.1 Před instalací baterie si pozorně přečtěte návod k sestavení baterie a nainstalujte ji podle přílohy návodu k sestavení baterie.

1.2 Zkontrolujte napětí naprázdno každé baterie pomocí multimetru. Pokud je napětí naprázdno nižší než 1,25 V*N/článek, měli byste baterii nabít.

1.3 Zkontrolujte konzistenci každé baterie pomocí multimetru. Pokud modul s maximálním napětím a modul s minimálním napětím překročí 100 mV, mělo by být napětí bateriového modulu vyrovnáno vyhrazenou nabíjecí skříní, aby byla zajištěna konzistence bateriového modulu.

Šrouby 1,4 M6*12 by měly být použity pro 7,2V modul s jednou tyčí a modul 14,4V s dvěma tyčemi a šrouby M5*10 pro modul s trojitou tyčí 14,4V; pokud jsou šrouby příliš dlouhé, baterie může být poškozená nebo vytečená.

1.5 Použijte prosím speciální momentový klíč nebo šroubovák, krouticí moment je nastaven na M5 je 5N; M6 je 7N.

1.6 Doporučuje se vytvořit soubor baterie pro záznam využití baterie, aby se usnadnila sledovatelnost.

2. Bezpečnostní opatření při instalaci


2.1 Veškeré instalační práce musí provádět odborník; věnujte prosím pozornost bezpečnosti kvůli práci s vysokým napětím.

2.2 Ventilátor ohřívače nebo klimatizace by neměl směřovat přímo k baterii. Teplotní rozdíl mezi částmi bateriového modulu by neměl překročit 3°C. Baterie by měla být chráněna před přímým slunečním zářením, mimo oheň a neměla by být umístěna v prostředí s velkým množstvím radioaktivního, infračerveného záření, organických rozpouštědel a korozivních plynů.

2.3 Baterie je hotová a nabitá při přepravě. Proto je třeba s ním během přepravy a instalace zacházet opatrně, aby nedošlo ke zkratu, a je přísně zakázáno spadnout, rozbít, převrátit připojení atd.

2.4 Kvůli vysokému napětí bateriového modulu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto při instalaci a vykládání vodivého spojovacího kusu musí obsluha při instalaci nebo přepravě baterie používat izolační nástroje a nosit izolační rukavice.

2.5 Znečištěné spojky nebo uvolněné spoje mohou způsobit špatný kontakt baterie, proto spojku udržujte v místě spoje čistou a spojku utáhněte; krouticí moment však při utahování matice nepřekračuje krouticí moment (M5 je 5N; M6 je 7N), aby nedocházelo k deformačnímu namáhání svorek.

2.6 Neměňte polaritu baterie.

2.7 Pokud jsou během provozu zjištěny abnormální podmínky, měla by být včas nalezena příčina poruchy a baterie by měla být včas vyměněna; (Příklad: napětí baterie je abnormálně vysoké nebo nízké, pouzdro baterie a kryt jsou prasklé nebo zdeformované nebo elektrolyt uniká a teplota baterie je abnormální atd.)

2.8 Všechny nabíjecí přístroje by měly být pravidelně kontrolovány, aby byla zajištěna přesnost a platnost zobrazených čísel a aby se zabránilo ovlivnění životnosti baterie v důsledku nesprávných zobrazovaných hodnot.

3. Doprava a skladování

3.1 Vzhledem k těžké baterii musíte při přepravě věnovat pozornost výběru přepravního nářadí a je přísně zakázáno se převracet a házet.

3.2 Baterie je dodávána s napájením a během přepravy by mělo být zabráněno jejímu zkratu.

3.3 Baterii lze před instalací skladovat při okolní teplotě 0-35 °C. Místo skladování by mělo být suché, čisté a větrané; doba skladování by neměla přesáhnout 3 měsíce a baterie s dobou skladování delší než 3 měsíce by se měla před použitím nabít a udržovat.

3.4 Zabraňte kontaktu baterie s jakoukoli kapalinou a do baterie nepouštějte žádné kovové nečistoty.

3.5 Když je potřeba použitou baterii uskladnit, měla by být před uskladněním plně nabita a poté uskladněna podle požadavků na skladování.

4. Další poznámky

4.1. Když se baterie používá a nabíjí, měla by být nabíjena speciální nabíječkou nebo testovacím zařízením ve specifikovaném teplotním rozsahu. Neobracejte nabíjení kladného a záporného pólu, nepřekračujte stanovený nabíjecí proud a nepřekračujte stanovenou dobu nabíjení.

4.2. Je přísně zakázáno používat pouze nabíjení konstantním proudem.

4.3. Je zakázáno vkládat baterii do ohně nebo ji zahřívat.

4.4. K přímému spojení kladných a záporných pólů baterie je zakázáno používat vodivé látky, jako je kov.

4.5. Je zakázáno pitvat baterii.

4.6. Je zakázáno upravovat nebo poškozovat baterii.

4.7. Je zakázáno pájet baterii.

4.8. Vyvarujte se kontaktu baterie s vodou, mořskou vodou nebo jinými oxidanty.

4.9. Je zakázáno narážet do baterie, tvrdě ji prorážet nebo ji otřesovat.

4.10. Je zakázáno používat baterie, které neodpovídají zařízení.

4.11. Louh uvnitř baterie je velmi žíravý a popálí lidské tělo. Pokud se louh dostane do kontaktu s očima, pokožkou nebo oděvem, okamžitě je důkladně omyjte velkým množstvím vody z vodovodu nebo jiné čisté vody po dobu delší než 15 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4.12. Pokud baterie v zařízení nefunguje správně, prostudujte si varování a příručku zařízení.

4.13. Když zařízení přestane používat baterii, ujistěte se, že je vypínač vypnutý, jinak může dojít k vytečení. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, musí být oba konce baterie zcela odpojeny od ostatních zařízení, aby bylo zajištěno, že baterie zůstane otevřená. Při skladování baterie s nabíjecím zařízením musí zajistit, aby klidový proud nabíjecího zařízení byl velmi malý (doporučeno méně než 5μA), zabránit vytvoření smyčky baterie s nabíjecím zařízením a nadměrnému vybití baterie po dobu dlouhou dobu, což způsobuje únik, nabíjení a výkon.

4.14. Je přísně zakázáno míchat staré a nové baterie stejného typu s různým nebo odlišným stavem nabití. Je přísně zakázáno kombinovat s jinými bateriemi různých kapacit, modelů nebo značek.

4.15. Při současném použití dvou nebo více baterií stejného typu musí být zaručeno, že budou ve stejném stavu.

16. Pokud zjistíte, že nová baterie způsobuje alkálie, horečku nebo jiné abnormality, okamžitě ji přestaňte používat. Pokud jsou na pólech baterie nějaké nečistoty, otřete je měkkým suchým hadříkem, abyste zabránili špatnému kontaktu baterie, vytečení nebo použití.

4.17. Baterie musí být skladována nebo používána v určeném, suchém prostředí odvádějícím teplo (jak je uvedeno v datovém listu, teplota dlouhodobého skladování baterie je -20 °C až 35 °C). Baterii skladujte nebo používejte ve speciálním prostoru a v okolí neskladujte jiné předměty, zejména hořlavé nebo výbušné materiály.

4.18. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, je třeba ji aktivovat jednou za 3 měsíce; aktivační metoda s námi musí komunikovat.

Zanechat vzkaz

Zanechat vzkaz